Algemene voorwaarden webshop (B2C)

Download NL (pdf)
Download FR (pdf)
Download EN (pdf)

 

Artikel 1 – Informatie over Sportswitch

Sportswitch is een initiatief en merknaam van vzw Les Gazelles de Bruxelles

Naam onderneming: Les Gazelles de Bruxelles vzw

Btw-nummer: BTW BE 0555.737.546 (kleine onderneming vrijgesteld van btw)

Maatschappelijke zetel: Marcqstraat 17, 1000 Brussel

Kantoren: Marcqstraat 17, 1000 Brussel

Telefoonnummer: 02 430 25 68

E-mail: info@gazelles.org

Artikel 2 – Definities

Overeenkomst: De overeenkomst op afstand gesloten tussen de Onderneming en de Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Werkdag: Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België.

Onderneming: Les Gazelles de Bruxelles opgericht naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Brussel en ondernemingsnummer BE 0555.737.546.

Klant: Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.

Aanbod: Het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Producten: Alle kleding, schoenen, accessoires,… beschikbaar voor aankoop op de Website.

Website: De website van www.sportswitch.be

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod op de Website van de Onderneming en op alle Overeenkomsten.

3.2. Deze algemene voorwaarden zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking van de Klant worden gesteld op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

3.3. Door een bestelling te plaatsen via de Website, gaat de Klant zonder meer en onherroepelijk akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden, waaronder ook de verkoops-,leverings-en betalingsvoorwaarden.

Artikel 4 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

4.1. Het Aanbod van Producten is beschikbaar op de website. De Klant kan de gewenste Producten selecteren en de betaalprocedure doorlopen.

4.2. De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant het Aanbod en de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

4.3. De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

4.4. De definitieve aankoop komt tot stand op het moment dat de Klant de bevestiging via E-mail ontvangen heeft. De Onderneming blijft eigenaar van de goederen tot op het moment dat de aankoopsom op de rekening verschijnt.

Artikel 5 – Prijzen

5.1. De prijzen van de Producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst.

5.2. Alle prijzen worden aangegeven in euro en zijn inclusief btw tegen het geldende huidige tarief.

5.3. Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten zijn beschikbaar voor de Klant bij het afrekenen van de Producten. De leveringskosten zullen afhankelijk zijn van het gewicht van de Producten en van de locatie waarnaar de Producten moeten worden verzonden.

5.4. Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld bij het afronden van de bestelling.

5.5. Aangezien de Producten tweedehandsartikelen zijn, is er slechts één stuk voorradig. Aangezien de Website slechts een beperkt deel van de Producten aanbiedt en de Producten ook in een fysiek verkooppunt worden verkocht, bestaat de kans dat de door u gekochte Producten niet meer te koop zijn of dat er fouten ingeslopen zijn. In dit geval betaalt de Onderneming de ontvangen som, na ontvangst op zijn rekening terug via overschrijving met duidelijke vermelding van het Productnummer. De Onderneming is hiervoor niet aansprakelijk. De Klant is hiervan op de hoogte en ziet af van enige vorm van schadevergoeding.

5.6. Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal de Onderneming schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra de Onderneming kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in clausule 9. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de Onderneming de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen zeven (7) Werkdagen vanaf het moment dat de Onderneming de Klant in kennis heeft gesteld. Als de Onderneming er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de Onderneming geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de Onderneming de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.

5.7. Op bepaalde artikelen kan er alleen door de Onderneming tijdelijk een korting toegekend worden. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het ogenblik van de orderbevestiging.

Artikel 6 – Productinformatie

6.1. De Onderneming doet zijn uiterste best om de producten zo waar getrouw mogelijk weer te geven. De foto’s worden zorgvuldig gemaakt. Toch moet de Klant op de hoogte zijn van eventuele kleurverschillen en dat niet alle details zichtbaar kunnen zijn. De Producten zijn tweedehandsartikelen die elk hun gebruikssporen hebben.

6.2. De Producten hebben een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving. De beschrijving van de staat van de Producten is subjectief en kan afwijken van andermans mening/bevinding.

6.3. De Klant kan de Onderneming contacteren om de Producten in de fysieke winkel te bezichtigen of te komen passen. Vooral bij kledij is het van groot belang dat De Klant rekening houdt met de maattabellen die verbonden zijn aan bepaalde merken. Ook bij de aankoop van schoenen moet de Klant rekening houden met de leest van de verschillende merken.

Artikel 7 – Betaling en betalingsmiddelen

7.1. De Klant kan eenvoudig en veilig de Producten betalen via de volgende betaalmiddelen: kredietkaart, Bancontact, iDeal.
De Klant wordt doorverwezen naar de betaalprovider, waar de Klant veilig met betaalmiddelen kan betalen. Van zodra de Onderneming de betaling van de Klant ontvangen heeft, wordt de bestelling verzonden of klaargelegd in de winkel.

7.2. De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

7.3. Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, zal de Onderneming de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen zeven (7) Werkdagen na ontvangst van de bestelling, heeft de Onderneming het recht om de bestelling automatisch te annuleren.

Artikel 8 – Verzending en levering

8.1. De Onderneming verbindt zich ertoe de Producten zo snel mogelijk te leveren en dit maximaal binnen een termijn van dertig (30) Werkdagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Onderneming en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt.

Indien de Onderneming niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Onderneming zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal de Onderneming dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als de Onderneming de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren.

8.2. De verzendtermijnen (dus niet de leveringstermijnen) van leveranciers Bpost, Mondial Relay,…gelden slechts als indicatie en zijn niet als bindend. De Onderneming stelt alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren.

8.3. De Klant ontvangt een bevestiging via E-mail zodra de bestelling de Onderneming verlaat. De bevestiging bevat informatie over de verzonden Producten.

8.4. De Onderneming zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan de Onderneming heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.

8.5. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

8.6. De Onderneming behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal de Onderneming de Klant via E-mail op de hoogte brengen.

8.7. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij de Onderneming onmiddellijk op de hoogte brengen via E-mail. Na kennisgeving zal de Onderneming de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

8.8. De Onderneming is niet aansprakelijk voor verlies, foutieve adresvermeldingen, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden van door u bestelde producten. De Onderneming verpakt de producten op een dusdanige manier dat het risico op beschadigingen zo klein mogelijk is.

8.9. De Klant kan steeds opteren om het artikel zelf te komen afhalen in de fysieke winkel van de Onderneming. De Klant kan deze optie aanduiden bij de bestelling.

Artikel 9 – Recht om een bestelling te annuleren vóór levering

9.1. De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.

9.2. De Klant kan de bestelling annuleren door verzending van een e-mail naar info@sportswitch.be. Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering door verzending van een e-mail naar de Klant en zal de Onderneming de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant heeft gebruikt om te betalen.

9.3. Na ontvangst van een bevestiging dat de Producten de Onderneming hebben verlaten (in overeenstemming met clausule 8.3.), kan de Klant de bestelling niet meer annuleren.

9.4. Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren, worden de Producten geleverd en kan de Klant het Product terugsturen volgens de procedure beschreven in clausule 10.

Artikel 10 – Herroepingsrecht en terugbetaling

10.1. De Klant heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in clausule 10.2. De Klant moet de Onderneming op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.

10.2. De Klant beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:

· a) Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Klant.

· b) Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen.

· c) Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Klant de eerste levering van de Producten heeft ontvangen.

Indien de Onderneming de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant, zal de Klant twaalf (12) maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) dagen. Indien de Onderneming de Klant de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant binnen de bovenvermelde termijn van twaalf (12) maanden, heeft de Klant veertien (14) dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Klant de informatie van de Onderneming heeft ontvangen.

10.3. U mag de Overeenkomst alleen herroepen als de Producten:

· a) niet zijn gedragen, gewassen of op een andere manier zijn gebruikt. Het is wel toegelaten om de kledij, schoenen enz. te proberen;

· b) Volledig zijn, en

· c) Voorzien zijn van hun originele labels.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:

· a) Dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen nadat de Overeenkomst volledig is uitgevoerd door de Onderneming;

· b) de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

· c) de levering van goederen volgens specificaties van de Klant of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;

· d) de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend zijn;

· e) de levering van goederen die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

· f) Overeenkomsten waarbij de Klant de Onderneming specifiek heeft verzocht om hem te bezoeken met het oog op het uitvoeren van dringende herstellingen of onderhoud. Wanneer de Onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de Klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

10.4. Indien de Klant beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant de Onderneming daarvan op de hoogte brengen door het invullen van het modelformulier in bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden of door verzending van een e-mail naar info@sportswitch.be waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de Overeenkomst wenst te herroepen. De Klant moet de Producten terugbezorgen aan de Onderneming zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Onderneming. De Producten moeten naar de Onderneming worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant de Producten heeft ontvangen.

10.5. Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald.

10.6. In geval van herroeping:

· a) zal de Onderneming de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. De Onderneming kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Klant ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel.

· b) De Onderneming zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.

· c) De Onderneming zal de Klant terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen.

· d) De Onderneming heeft het recht om de Klant terug te betalen met vouchers als de Klant vouchers heeft gebruikt om de Producten te betalen.

Artikel 11 – Garantie

11.1. De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van één (1) jaar, zoals bepaald voor tweedehandsartikelen. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van één (1) jaar vanaf de datum van levering van de Producten.

11.2. De Klant moet de Onderneming via E-mail informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant.

11.3. Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van één (1) jaar, moet de Klant de procedure volgen zoals bepaald in clausule 10. Na teruggave van het gebrekkige Product zal de Onderneming, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product sturen of het Product repareren, en zullen wij alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van de Onderneming. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal de Onderneming de prijs terugbetalen in overeenstemming met clausule 10.6.

11.4. Sommige Producten hebben een fabrieksgarantie. Voor details over de toepasselijke voorwaarden verwijzen we naar de garantie van de fabrikant die bij de Producten werd verstrekt. Als de Klant een consument is, wordt de wettelijke garantieperiode van één (1) jaar aangevuld met een fabrieksgarantie.

Artikel 12 – Klachtenprocedure

12.1. Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het volgende e-mailadres/telefoonnummer: info@sportswitch.be

12.2. De Klant kan contact opnemen met de volgende entiteit om het geschil buiten de rechtbank te regelen via Consumenten Ombusdienst, 02 702 52 00, contact@consumentenombudsdienst.be, Koning Albert II-laan 8 Bus 1 - 1000 Brussel https://consumentenombudsdienst.be

12.3. De Klant kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.

Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. odr@eccbelgium.be, tel. +3228923712)

Artikel 13 – Overdracht en onderaanneming

13.1. De Onderneming heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

13.2. Als de Klant een Product als geschenk heeft gekocht, kan hij de garantie zoals bepaald in clausule 11 overdragen aan de ontvanger van het geschenk zonder daarvoor de toestemming van de Onderneming te moeten vragen.

Artikel 14 – Gebruik van persoonsgegevens

14.1. De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

Artikel 15 – Overmacht

15.1. De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.

15.2. In geval van Overmacht:

· a) zal de Onderneming de Klant hiervan op de hoogte brengen via E-mail;

· b) zullen de verplichtingen van de Onderneming krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal de Onderneming een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is.

15.3. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst te annuleren die werd beïnvloed door een situatie van Overmacht die meer dan dertig (30) dagen heeft geduurd. Om te annuleren, neemt u contact op met de Onderneming via info@sportswitch.be .

Indien de Klant ervoor kiest om de Overeenkomst te annuleren, moet hij de reeds ontvangen Producten terugbezorgen, in overeenstemming met de procedure vermeld in de clausules 10.4-10.6.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door het Belgisch recht en de rechtbanken van Brussel.

Artikel 17 – Varia

17.1. De Onderneming kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en de Onderneming.

17.2. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten.

17.3. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt herroepen)

(* = schrappen wat niet past)

- Aan Sportswitch – Les Gazelles de Bruxelles vzw, Marcqstraat 17, 1000 Brussel, info@sportswitch.be

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze Overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Datum

- Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)